Download Buku Guru Akidah Akhlak Ma Kelas Xi Kurikulum 2013 - Banned Masal
News Update
Loading...

Monday, April 15, 2019

Download Buku Guru Akidah Akhlak Ma Kelas Xi Kurikulum 2013

Download Buku Guru Akidah Akhlak Kelas XI  Download Buku Guru Akidah Akhlak MA Kelas XI Kurikulum 2013

Download Buku Guru Akidah Akhlak Kelas XI (Sebelas/11) Madrasah Aliyah (MA) Kurikulum 2013 Peminatan IPA, IPS, BahasaKontributor Naskah : Usman, Abdurrahman, Noek Aenul Latifah
Penelaah : Imam Bukhori, Mukafi Niam
Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
Cetakan Ke-1, 2015

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya yang begitu “deras” mengalir mengantarkan insan pada “hilir” kesadaran bahwa kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, ras an- tar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

Sebagai fatwa agama yang sempurna, Islam harus di-ejawentahkan (dilak- sanakan) dalam kehidupan aktual sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang tenang dan tenteram. Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidi- kan Islam di madrasah, fatwa Islam yang begitu tepat dan luas perlu dikelompok- kan menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya.

Pengelompokkan fatwa Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan madrasah dimulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, Matema- tika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-qur’an Hadis, b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, penerima didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa Arab.

Sebagai kesepakatan untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, mulai tahun fatwa 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah training Kementerian Agama RI telah siap melakukan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, maka secara legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) ihwal Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Inti, Standar Proses dan Stan- dar Penilaian.

Pada dikala yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah 2013, Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadiran buku ditangan penerima didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Ma- drasah 2013.

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fahuwa wājib” (suatu kewajiban tidak menjadi tepat tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah satu dianta- ranya buku ajar. Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini disusun den- gan pendekatan ilmiah (scientiϔic approach) yang terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Akhirnya, biar buku ini bisa menjadi “jembatan” antara impian dengan cita- cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara umum yak- ni membentuk insan Kāffah (utuh) yang mempunyai tidak saja kecerdasan intelektual, namun kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. Āmīn.

Berikut yaitu tautan Download Buku Guru Akidah Akhlak Kelas XI (Sebelas/11) Madrasah Aliyah (MA) Kurikulum 2013 Peminatan IPA, IPS, Bahasa:Berikut yaitu kutipan daftar isi buku tersebut:

Daftar Isi

Kata Pengantar........................................................................................................................................... iii pedoman Transliterasi ..............................................................................................................................v Pendahuluan .............................................................................................................................................. vii Petunjuk Penggunaan Guru ................................................................................................................. vii Kompetensi Inti dan Rumusan Kompetensi Dasar ...................................................................... ix Pemetaan Kompetensi Dasar .............................................................................................................xiii Daftar isi ..................................................................................................................................................... xiv


Bab 1 Memahami Ilmu Kalam ............................................................................................ 1
1. Kompetensi Inti .................................................................................................................................. 1
2. Kompetensi Dasar .............................................................................................................................. 1
3. Tujuan Pembelajaran ........................................................................................................................ 2
4. Materi Esensial.................................................................................................................................... 2
5. Proses Pembelajaran ........................................................................................................................ 7
6. Penilaian ................................................................................................................................................ 9
7. Pengayaan ...........................................................................................................................................16
8. Remedial ..............................................................................................................................................17
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua..............................................................................................17


Bab 2 Memahami Aliran-Aliran dalam Ilmu Kalam dan Tokoh-Tokohnya ..........18
1. Kompetensi Inti ................................................................................................................................18
2. Kompetensi Dasar ............................................................................................................................18
3. Tujuan Pembelajaran ......................................................................................................................19
4. Materi Esensial..................................................................................................................................19
5. Proses Pembelajaran ......................................................................................................................26
6. Penilaian ..............................................................................................................................................27
7. Pengayaan ...........................................................................................................................................33
8. Remedial ..............................................................................................................................................34
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua..............................................................................................34


Bab 3 Menghindari Akhlak Tercela ................................................................................35
1. Kompetensi Inti ................................................................................................................................35
2. Kompetensi Dasar ............................................................................................................................35
3. Tujuan Pembelajaran ......................................................................................................................36
4. Materi Esensial..................................................................................................................................36
5. Proses Pembelajaran ......................................................................................................................46
6. Penilaian ..............................................................................................................................................47
7. Pengayaan ...........................................................................................................................................54
8. Remedial ..............................................................................................................................................55
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua..............................................................................................55

Bab 4 Membiasakan Perilaku Terpuji ............................................................................56
1. Kompetensi Inti ...............................................................................................................................56
2. Kompetensi Dasar ...........................................................................................................................56
3. Tujuan Pembelajaran .................................................................................................................... 57
4. Materi Esensial..................................................................................................................................57
5. Proses Pembelajaran ......................................................................................................................64
6. Penilaian ..............................................................................................................................................66
7. Pengayaan ...........................................................................................................................................73
8. Remedial ..............................................................................................................................................73
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua..............................................................................................73


Bab 5 Meneladani Kisah .....................................................................................................74
1. Kompetensi Inti ...............................................................................................................................74
2. Kompetensi Dasar ...........................................................................................................................74
3. Tujuan Pembelajaran .................................................................................................................... 75
4. Materi Esensial..................................................................................................................................75
5. Proses Pembelajaran ......................................................................................................................76
6. Penilaian ..............................................................................................................................................78
7. Pengayaan ...........................................................................................................................................82
8. Remedial ..............................................................................................................................................83
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua..............................................................................................84


Bab 6 Tasawuf Dalam Islam ..............................................................................................84
1. Kompetensi Inti ...............................................................................................................................84
2. Kompetensi Dasar ...........................................................................................................................84
3. Tujuan Pembelajaran .................................................................................................................... 75
4. Materi Esensial..................................................................................................................................86
5. Proses Pembelajaran ......................................................................................................................86
6. Penilaian ..............................................................................................................................................86
7. Pengayaan ...........................................................................................................................................95
8. Remedial ..............................................................................................................................................96
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua..............................................................................................96


Bab 7 Akhlak Pergaulan Remaja ......................................................................................97
1. Kompetensi Inti ...............................................................................................................................97
2. Kompetensi Dasar ...........................................................................................................................97
3. Tujuan Pembelajaran .....................................................................................................................98
4. Materi Esensial..................................................................................................................................98
5. Proses Pembelajaran ................................................................................................................... 100
6. Penilaian ........................................................................................................................................... 101
7. Pengayaan ........................................................................................................................................ 108
8. Remedial ........................................................................................................................................... 109
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua........................................................................................... 109


Bab 8 Menghindari Akhlak Tercela .............................................................................. 110
1. Kompetensi Inti ............................................................................................................................ 110
2. Kompetensi Dasar ........................................................................................................................ 110
3. Tujuan Pembelajaran .................................................................................................................. 111
4. Materi Esensial............................................................................................................................... 111
5. Proses Pembelajaran ................................................................................................................... 115
6. Penilaian ........................................................................................................................................... 116
7. Pengayaan ........................................................................................................................................ 123
8. Remedial ........................................................................................................................................... 124
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua........................................................................................... 124


Bab 9 Adab Takziyah......................................................................................................... 125
1. Kompetensi Inti ............................................................................................................................ 125
2. Kompetensi Dasar ........................................................................................................................ 125
3. Tujuan Pembelajaran .................................................................................................................. 126
4. Materi Esensial............................................................................................................................... 126
5. Proses Pembelajaran ................................................................................................................... 127
6. Penilaian ........................................................................................................................................... 129
7. Pengayaan ........................................................................................................................................ 136
8. Remedial ........................................................................................................................................... 137
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua........................................................................................... 138


Bab 10 Meneladani Kisah................................................................................................ 139
1. Kompetensi Inti ............................................................................................................................ 139
2. Kompetensi Dasar ........................................................................................................................ 139
3. Tujuan Pembelajaran .................................................................................................................. 140
4. Materi Esensial............................................................................................................................... 140
5. Proses Pembelajaran ................................................................................................................... 142
6. Penilaian ........................................................................................................................................... 143
7. Pengayaan ........................................................................................................................................ 147
8. Remedial ........................................................................................................................................... 148
9. Interaksi Guru dengan Orang Tua........................................................................................... 149


Daftar Pustaka ....................................................................................................................................... 150
Ikhtisar ..................................................................................................................................................... 151
Glosarium ................................................................................................................................................ 151

Demikian goresan pena ihwal

Download Buku Guru Akidah Akhlak Kelas XI (Sebelas/11) Madrasah Aliyah (MA) Kurikulum 2013 Peminatan IPA, IPS, Bahasa

Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu!

Sumber: Sistem Kurikulum Madrasah Kemenag RI
Comments


EmoticonEmoticon

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done
close